Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky - PersonalniAgentury.EU

1. Smluvní strany

i. Provozovatelem se stává:
Net Image s.r.o.
Kotěrova 1
613 00 Brno
IČ: 29198518,
DIČ: CZ29198518
Web: www.net-image.cz

dále jen Provozovatel

ii. Zákazníkem se stává jakákoli právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře s Provozovatelem řádnou smlouvu. Při dokončení objednávky zákazník vyjadřuje porozumění a souhlas se Smlouvou a Podmínkami, stejně tak jako se specifikacemi a cenou služby a zavazuje se těmito podmínkami řídit.


2. Předmět smlouvy

i. Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele zajistit provoz objednané služby - Firemního zápisu agentury a jejich poboček a závazek Zákazníka za tyto služby platit dle platného ceníku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

i. Provozovatel se zavazuje zprovoznit všechny služby řádně zaplacené zákazníkem.

ii. Provozovatel prohlašuje, že bude vyvíjet maximální úsilí pro zajištění maximální dostupnosti služeb objednaných Zákazníkem.

iii. Provozovatel má právo omezit nebo pozastavit služby objednané Zákazníkem v případě, že je provoz znemožněn z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (například výpadek elektrické energie, internetové konektivity apod.

iv. Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu oprav nebo údržby systému.

v. V případě porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn ukončit poskytované služby, aniž by Zákazník měl nárok na náhradu škody. vi. Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby pouze k zákonným účelům. Zákazník se zavazuje umístit na server takový obsah, který není v rozporu s právním řádem České Republiky, s právním řádem Evropské Unie, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku. Zákazník je rovněž povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob.

vii. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Provozovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu.

viii. Provozovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl Zákazník, plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb Zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku, nebo jiného správního deliktu, též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.

ix. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb.

x. Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy Provozovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů Provozovatele a pro využití v rámci marketingových akcí Provozovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování Zákazníka o nových produktech Provozovatele a uvedení v referencích. Provozovatel je správcem osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona číslo 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

xi. Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k účtu Zákazníka, resp. k informacím a datům, která nejsou veřejně přístupná. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech.

4. Reklamace

i. Zákazník je povinen oznámit Provozovateli omezení nebo přerušení poskytovaných služeb nebo jiné závady na straně Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

ii. Provozovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení Provozovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

iii. V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn požadovat adekvátní slevu za poskytované služby, nebo žádat navrácení uhrazených poplatků, a to dopisem nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

iv. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uhrazovat Zákazníkovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí objednané služby.

v. Reklamaci Provozovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

5. Poplatky za služby

i. Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby dle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.

ii. Zákazník má možnost objednat zvolené služby v administraci. Na základě objednávky mu bude vystavena výzva k platbě, na které jsou uvedeny všechny údaje potřebné k provedení úhrady za objednané služby.

iii. Služby je možné uhradit výhradně bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Provozovatele. Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání platby ve prospěch účtu Provozovatele.

6. Trvání, změny, zánik smlouvy

i. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

ii. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrovat zákazníka, či zrušit jeho registraci a to bez nutnosti uvést důvod takového zamítnutí a jakékkoliv náhrady.

iii. Smlouva může být měněna na základě žádosti Zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb Provozovatele nebo postupem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

iv. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele převést nebo podstoupit práva a povinnosti vyplývající Zákazníkovi ze smlouvy na třetí osobu.

v. Zákazník i Provozovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být Zákazníkem Provozovateli doručena písemně dopisem nebo emailem s uvedením aktuálního klientského identifikačního čísla (IČ), email musí být zaslán z emailové adresy použité při registraci.

vi. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek Zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce služeb.

vii. Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích, je Provozovatel povinen na písemnou výzvu Zákazníka tento poplatek vrátit do 60 dnů od doručení výzvy s výjimkou případu odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele, kdy se přeplatek nevrací.

viii. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Provozovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

7. Závěrečná ujednání

i. Smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení a objednávky služeb Zákazníkem prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.

ii. V souladu s ustanovením §262 odst. 1 obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.

iii. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Provozovatele a týkajíci se serveru personalníagentury.eu

iv. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 11. 2010